Stadgar Kalmar GMF

Mål

 1. Föreningen ska organisera Gode män och Förvaltare inom kommuner i södra Kalmar
  län. Föreningen ska erbjuda medlemmarna gemenskap, utbildning, information,
  erfarenhetsutbyte och stöd för att öka delaktighet och kompetens.
  Årsmöte
 2. Föreningen ska genomföra årsmöte varje år. Kallelse till årsmöte ska ske minst två
  veckor före mötet.
 3. Rösträtt vid års- eller medlemsmöte kan utövas av närvarande medlem eller medlem
  med bevittnad fullmakt.
 4. Beslut fattas vid öppen omröstning. Vid lika röstetal ska de beslut gälla som biträds av
  föreningsordförande. Alla val sker öppet om inte någon medlem begär sluten
  omröstning.
 5. Styrelsens ledamöter har inte rösträtt i följande frågor under årsmötet: 5. Behandling
  av styrelsens verksamhet – och ekonomiska berättelse, 6. Behandling av revisorernas
  berättelse och 7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 6. Motioner som senast fjorton dagar före årsmötet lämnats till styrelsen ska behandlas
  av årsmötet (Punkt 10 på dagordningen).
  Valberedning
 7. För att förbereda val till föreningsstyrelsen utser årsmötet en valberedning bestående
  av det antal ledamöter som årsmötet bestämmer.
  Valberedningens förslag ska vara föreningens styrelse och medlemmarna tillhanda
  senast fjorton dagar före årsmötet.
  Extra årsmöte
 8. Extra årsmöte ska inkallas om styrelsen så beslutar, eller om minst en tredjedel av
  antalet medlemmar begär det.
  Extra årsmöte har endast rätt att behandla de ärenden som föranlett dess inkallade.

Dagordning för årsmötet

 1. Vid årsmötet ska följande frågor behandlas.
 2. Årsmötet öppnas
 3. Beslut om årsmötet är behörigt utlyst.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Val av mötesfunktionärer:
  a. Ordförande
  b. Sekreterare
  c. Protokoll justerare tillika rösträknare.
 6. Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.
 7. Behandling av revisorernas berättelse.
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Beslut om årsavgift för nästkommande år.
 10. Beslut om verksamhetsplan.
 11. Behandling av förslag från styrelsen och motioner.
 12. Val av:
  a. Ledamöter för 2 år
  b. Suppleanter för 1 år
  c. Revisorer för 1 år
  d. Valberedning, varav en sammankallande.
 13. Övrigt
 14. Årsmötet avslutas.

Revision

 1. Årsmötet revisor/er. Revisorerna ska granska föreningens verksamhet och ekonomi.

Styrelsen ska hålla föreningens ekonomi samt protokoll tillgängliga för granskning av revisorerna.
Av förbundsstyrelsens utsedd representant har rätt att granska föreningens ekonomi.

Styrelsen ska överlämna berättelser över verksamhet och ekonomi till revisorerna
minst en månad innan årsmötet.

Senast tre veckor innan årsmötet ska revisionen vara verkställd och berättelser däröver
vara inlämnade till styrelsen.

Föreningens medlemsavgift

 1. Medlem ska betala medlemsavgift till föreningen senast 31 mars varje år.

Upplösning av förening

 1. För att föreningen ska kunna upplösa fodras att beslut därom fattas vid två
  på varandra följande medlemsmöten varav ett ska vara årsmöte, samt minst
  två tredjedelar av närvarande medlemmar vid vardera tillfälle står bakom beslutet.
 2. I händelse av upplösning av förening ska tillgångar och handlingar till det
  ändamål som medlemmarna röstar för.